Валидиране


ВАЛИДИРАНЕ в ПГМЕТ „ДЕВЕТИ МАЙ” – ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ РАБОТИМ ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”

 

 

validirane

Проект Валидиране в ПГМЕТ „Девети май“!

Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май” – гр. Червен бряг е включена в Списъка на училищата, които ще извършват валидиране на знания, умения и компетентности от област Плевен. Това става по проект: BG051PO001-4.3.03.0001 „Нова възможност за моето бъдеще” със срок на изпълнение 2013 – 2014 година. Финансираща програма е ОП „Развитие на човешките ресурси” по приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение”, област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот”.

 

Изпълнител е Министерство на образованието и науката.

 

Партньори са:

Работодателски организации – БСК, БТПП, АИКБ;

Организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа”;

Държавни институции – МТСП, АЗ, НАПОО,  ГД „Изпълнение на наказанията” към МП.

 

Основни целеви групи са:

Лица над 16 години, които желаят да валидират знанията, уменията и компетенциите си, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене;

Служители в институции, организации и производствени предприятия, които директно участват в процесите, свързани с идентифицирането и оценяването на знания, умения и компетентности, и с внедряването на системата.

 

Целите на проекта са:

Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост;

Създаване и тестване на Система за идентифициране и признаване на неформално придобитите знания, умения и компетентности;

Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене;

Сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания, умения и компетентности по неформален или самостоятелен път.

 

Ползата от проекта е получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности и създаване предпоставки за:

Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване  на квалификацията, а оттам – повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;

Улесняване на трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън нея;

Подобряване на процеса по подбор на персонала;

Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;

По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;

Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения.

Широко популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности сред българската общественост.

инж. Сашо Иванов

ПДУПД и Председател

на комисията по валидиране