Извън класни дейности


Статут на ученически съвет при ПГМЕТ „Девети маи” гр. Червен бряг

Ученически съвет в ПГМЕТ "Девети май"

Ученически съвет в ПГМЕТ „Девети май“

Oбщи положения

Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

Принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност.

 

Цели на ученическия съвет

Да обединява и представлява учениците от училището.

Да дава гластност на проблемите на учениците.

Да защитава правата и интересите на учениците.

Да стимулира ангажираността на учениците им в общоучилищния живот.

Да съдейства изграждането на позиции и нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото

Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

 

Изграждане на ученически съвети и  процедура на избор

Изборът на ученически съвет на класа и на училището се извършва по преценка на учениците чрез: анкета, явен избор, таен избор.

Съставът на общоучилищния ученически съвет се определя от самите ученици като в него се включват представители от всички класове.

Председателят на ученическия съвет има право да присъства на педагогическият съвет при разглеждането на проблеми, свързани с учебно–възпитателния процес, социално поведение и личностно развитиена младите хора, празниците и ритуалите в училище, извънучлилищни дейности, масовия спорт и др.

 

Дейности

Повдигат и разрешават (или участват в разрешаването) възникнали проблеми, свързани организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.

Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическият съвет.

Участват  организацията и провеждането на дейности на класа и общоучилищни изяви

Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.

Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане  на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.

Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Училищния Ученически съвет.

Участват при изграждане на информационни органи в училище (вестник радио и други).

Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.

Инициират и участват в работата по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, учлищно ръководство, родители.

Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

 

Взаимодействие на ученическите съвети с

класните ръководители и учители;

училищното ръководство и Педагогическия съвет;

училищното настоятелство;

ученическите съвети на други училища;

извънучилищни институции, сдружения.

 

Финансиране

Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.

Какви интереси удовлетворява ученическият съвет?

Зачитане и отстояване на основните права на учениковата личност.

Наличие на посредник при разрешаване на конфликти на всички училищни нива:

– ученик – ученик

– ученик – учител

– ученик – ръководство

– ученик – родител

 

Подобряване и разнообразяване на ученическия живот.

Улесняване на процеса на търсене на съмишленици при осъществяването на различни мероприятия и създаване на клубове по интереси.

Участие при решаването на важни проблеми касаещи ученическата общтност и право на участие в работата на Педагогическия съвет при разглеждането на въпроси пряко засягащи нейните интереси включително и при обсъждането на Правилника за вътрешния ред.

Стимулира учители и ръководство да търсят нови методи и средства за разнообразяване и повишаване ефективността на учебно – възпитателния процес.

Организирне и честване на училишни празници и мероприятия съобразно желанията и очакванията на младите хора.

Право на реално участие в управлението на училището и придобиване на управленчески опит.

 

 Придобиване и отработване на умения за личностно открито общуване

– да се изразяват мисли и чувства без да се накърнява или обижда личността на другаря;

– печелене на позиция чрез използване на силата на аргументите и доказателствата;

– да се диалогизира училищния живот и проявява толерантност и отвореност към нови позитивни идеи и възгледи;

– обективност и критичност към деиствителността, освободеност предразсъдъци и „идоли”.

Развиване на самостоятелно творческо мислене и поведение, способности за пълноценна реализация, умения за изследване на възможности и решаване на проблеми.

 

Подпомага личностно развитие като стимулира формирането на качества необходими за работа в екип

– взаимопомощ и сътрудничество

– сурдечност и инициативност

– емапратия и уважение

Право на реално участие в управлението на училището и придобиване на управленчески опит.

Възможност за участие в програми, за защита на проекти на различни нива – училищни, общински, регионални, международни.

Пълноценно и ефективно използване на материално-техническата база на училището.