Професии


Прием след завършено основно образование!

 

Професия: „Техник на компютърни системи”

Специалност: „Компютърна техника и технологии”

Специалност "Компютърна техника и технологии"

Специалност „Компютърна техника и технологии“ в ПГМЕТ „Девети май“

Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютъризацията на всички нива. При настоящите темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация получена при обучението по професията „Техник на компютърни системи”.

Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас, с разширено изучаване на английски език. Срокът на обучение е 5 години.

Учениците от специалността се представят успешно на отделните кръгове на Националното състезание „Мога и зная как”.

При обучението си учениците формират базисни и специфични компетенции за изпълнение на дейностите от профила на професията. Завършилите специалност „Компютърна техника и технологии” ще умеят да:

 

Умения след завършване на специалност „Компютърна техника и технологии”

 

асемблират, поддържат, тестват и диагностицират компютърни системи, периферни устройства,
мрежови хардуер и съответен софтуер

инсталират, конфигурират и поддържат операционни системи и приложен софтуер

работят с интернет технологии

избират компоненти, модули, хардуерни и софтуерни средства съобразно поставени изисквания

инсталират, поддържат и администрират операционни системи и приложен софтуер според

изискванията на клиента

поддържат и администрират мрежови операционни системи

изграждат, поддържат системи за управление на интернет съдържание

използват езици за програмиране

 

 

Професия: „Машинен техник”Специалност „Машини и системи с ЦПУ” в ПГМЕТ "Девети май"

Специалност: „Машини и системи с ЦПУ”

Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ  клас. Срокът на обучение е 5 години.  При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи програми за изработване на детайлите в автоматичен режим и изготвянето на технологична документация. Завършилите ще могат да проектират машиностроителни изделия и технологични процеси за механична  обработка, да обработват детайли върху универсални и програмни машини, да познават пултовете за управление на машините и системите с ЦПУ, да програмират системи за ЦПУ и да изработват техническа документация. 

Учениците традиционно се представят много добре на Националното състезание „Най – добър техник в машиностроенето”.

След завършване на обучението по професията „Машинен  техник” обучаваният ще може да:

разчита, намира информация и изработва техническа документация;

познава основните машини, съоръжения, инструменти, приспособления и уреди за измерване с цел правилната им експлоатация и приложение;

познава и спазва технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия, ремонт и поддържане на съответната техника с цел изпълнение на технологичния процес, описан в съответните специалности;

познава устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване;

познава предназначението и функциите на използвания инструментариум при упражняване на дейността по заваряване;

прилага подходящи техники на заваряване, като използва правилно машини,  инструменти и материали;

познава  и  прилага  приложни  програмни  продукти  за  автоматизирано изработване на техническа документация;

оценява  качеството  на  извършената  работа  в  съответствие  с  нормативните документи.

 

 

Професия: „Монтьор на транспортна техника”Специалност "Автотранспортна техника"

Специалност: „Автотранспортна техника”

Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари.

 

Материалната база на училището включва:

Обзаведени кабинети по Двигатели с вътрешно горене и   Автотранспортна техника;

Работилници по учебна практика с действащи двигатели;

Учебна лаборатория за изпитване на двигатели с вътрешно горене;

Учебен автосервиз;

Учебен лек автомобил – Audi 80.

 

Усвоилите тази специалност ще могат:

Да проектират основни агрегати, механизми и детайли за двигатели с вътрешно горене;

Да извършват диагностика на основни механизми и системи по двигателя с вътрешно горене и автомобила;

Да извършват техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи;

Да извършват изпитания и регулировки на основни агрегати, системи, двигатели, автомобили и кари;

Да управляват МПС, като преминат безплатен курс на обучение за управление на МПС, категория „В”.

       

Професия: „Машинен техник”

Специалност: „Машини и съоръжения за заваряване”

Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VІІІ клас. Срокът на обучение е 5 години, а формата на обучение е дуална. Практическото обучение се провежда в реална работна среда.

При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на заваряването и на заварените конструкции. Завършилите ще могат да изпълняват ъглови шевове чрез ръчно електродъгово заваряване, ъглови шевове чрез електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод и да заваряват листов материал чрез газокислородно заваряване, както и да работят с техническа документация.

Специалността е заявена от „Палфингер продукционстехник България” ЕООД гр. Червен бряг, което е предпоставка за бърза реализация на пазара на труда след завършването.